Kommunestyret skal ikke løpe Eigersund Parkering sitt ærend

Eigersund Parkering har lagt frem budsjettet for 2020, og her budsjetteres det med 6 millioner i inntekter. Når utgifter og nedbetaling av lån til kommunen er trukket fra, har Eigersund Parkering budsjettert med over 1 million i netto driftsresultat (overskudd). Dette er en økning på 155% i forhold til budsjettet for 2019 hvor det var budsjettert med et driftsresultat på 405.000 kroner .

Dette overskuddet henter de inn bl.a gjennom å øke avgiften på korttidsparkeringen fra 1 kroner til 25 kroner fra time nummer 2 , og ved å øke avgiften på soneparkeringen med 10%. Eigersund Parkering har budsjettert med en kraftig økning i inntektene i 2020 i forhold til i 2019; fra 4.3 millioner til 6 millioner.

Formannskapet godtkjente budsjettet til Eigersund Parkering tidligere denne måneden, men det er kommunestyret som endelig skal vedta budsjettet den 16.desember. Nå blir det interessant å se hva kommunestyrerepresentantene bestemmer seg for, sett i forhold til hva intensjonene var med å innføre parkeringsordningen i utgangspunktet:

I 2013 var kommunestyret klokkeklare på at det skulle være gratis parkering de 2 første timene dersom avgiftsparkeringen skulle innføres. Dette var viktig for ikke å skade aktiviteter og handelen i sentrum. Les mer her: https://www.dalane-tidende.no/…/flertall-for-…/s/5-101-68420

I 2015 vedtok kommunestyret å innføre avgiftsparkering i Egersund, men var da opptatt av at avgiften ikke skulle være mer enn 2 kroner de først to timene. Politikerne poengterte igjen at dette var viktig for ikke å skade aktiviteter og handelen i sentrum.

Dette var også retningslinjene Eigersund Parkering skulle følge da parkeringsavgift ble innført desember 2016, og slik har det vært frem til i dag, igjen for at det ikke skulle gå utover aktiviteter og handelen i sentrum.

Det kan også nevnes at utgangspunktet var at man ikke skulle tjene på parkeringen i Egersund sentrum. Driften skulle «gå rundt», og regnskapet skulle gå i null, det vil si at inntektene og utgiftene skulle være like store uten noen som helst overskudd.

Men så, tidligere i høst, bestemte styret i Eigersund Parkering å øke parkeringsavgiften over nyttår fra 1 krone til 25 kroner for time nummer to man parkerer i sentrum.

Et stort flertall i formannskapet mener at det er riktig å øke avgiften fra 1 krone til 25 kroner for time nummer to. Det var bare FrP som var redde for at sentrumshandelen ville bli skadelidende med en slik avgiftsøkning, og de stemte dermed imot. Med dette synet møtte de stor motstand blant de andre partiene i formannskapet. Nå er det altså opp til kommunestyret å avgjøre saken.

Argumentene samtlige politikerne har brukt lenge før 2013 og helt frem til i dag, gjelder plutselig ikke lenger. Nå kommer det visstnok ikke lenger til å skade aktiviteter og handelen i sentrum selv om parkeringsavgiften økes for de 2 første timene fra 2 kroner til 26 kroner.

Fra Dalane Tidende 7.desember

Da er det merkelig at selv daglig leder for Eigersund Parkering uttaler (se bildet) at prisøkningen kan føre til at antall parkeringer blir færre. Dette vil gå ut over handelen i sentrum. Da er det merkverdig at politikerne ikke forstår hva avgiftsøkningen kan føre til.

Videre uttaler flere næringsdrivende i sentrum at avgiftsøkningen vil påvirke handelen negativt i Egersund. En av dem er eieren av Hårgalleriet, Geir Øystein Pedersen. Dette er hva han kommenterer på et av Smånytt fra Egersund sine innlegg om avgiftsøkningen (se bildet)

I kommentarer fra Facebook-følgere både på Dalane Tidendes og Smånytt fra Egersunds facebooksider, reagerer de aller fleste svært negativt på avgiftsøkningen. Mange er bekymret for sentrumshandelen, og flere er redde for at handelen flyttes ut av Egersund. Flere butikker har slitt etter at parkeringsordningen ble innført for 3 år siden. Hva som nå vil skje etter avgiftsøkningen, lurer endel på. Ofte er det ikke kun snakk om kroner og ører, men også irritasjon over at bare settes en rød strek over prinsippet om 2 timer tilnærmet gratis parkering i sentrum som lå til grunn da parkeringsordningen ble innført av politikerne.

Når daglig leder i Eigersund Parkering, næringslivet i sentrum og folk flest forstår at økt parkeringsavgift kan føre til færre parkeringer og følgende færre handlende i Egersund sentrum, vil det være veldig uheldig dersom ikke politikerne i kommunestyret også forstår det. Politikerne bør derfor stemme nei til økte avgifter og heller instruere Eigersund Parkering til å endre budsjettet sitt. Hva med å pålegge Eigersund Parkering å gjøre som kommunestyret til stadighet gjør når det gjelder kommunebudsjettene; gjennomføre gevinstrealisering (les: kutt) i stede for å øke avgiftene for å parkere i Egersund?

Noen ganger er det nødvendig å øke inntektene i en bedrift eller et foretak. Det er noe som skjer hele tiden. Men ofte er det en god begrunnelse for dette. I denne saken er det ingen. Dette gagner ingen. Da er det også ubegripelig hvorfor denne prisøkningen kommer.

Skulle det omtalte budsjettet, mot bedre vitende, bli godkjent av kommunestyret, vil dette vise at politikerne er mest opptatt av å løpe Eigersund Parkering sitt ærend ved å gi parkeringsselskapet bedre betingelser, og mindre opptatt av fremtiden for Egersund sentrum. DET kan vel kommunestyret i Eigersund kommune ikke være bekjent av?!?

Arild S. Meland